Rubbermaid

Rubbermaid Commercial Products është një prodhues i produkteve inovative të bazuara në zgjidhje për tregjet dhe institucionet në mbarë botën. Që nga viti 1968, RCP ka ndërmarrë teknologji dhe zgjidhje sistemesh në kategoritë e shërbimeve ushqimore, mirëmbajtjes sanitare, trajtimit të mbeturinave, transportit material dhe produkteve të sigurisë.