Politikat e privatesise

Brandet tona jetojnë në zemër të jetës

Albsolution mbron dhe respekton privatesine dhe te dhenat personale tuajat bazuar ne ligjin 9887, date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” si dhe aktet nenligjore perkatese. Perpunimi i te dhenave tuaja do te jete vetem ne sherbim te sigurise se dorezimi do te jete i rregullt dhe pa vonesa. Gjithashtu te dhenat tuaja personale do te perdoren, me pelqimin tuaj, ne dergimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve te ndryshme qe do te organizoje faqja jone www.albsolution.al. Klientet tane kane te drejte ne cdo kohe te refuzojne komunikimin e ofertave promocionale nga ane e albsolution.al.

Pronesia Intelektuale

Ju bini dakord qe te gjitha te drejtat intelektuale, marka dhe patenta ne te gjithe pjeset e portalit online stina.al do te jene gjithmone ne pronesi te albsolution.al. Ju nuk ju lejohet te perdorni asnje pjese te ketyre materialeve, logo, ngjyra, forma, foto, pershkrime e cdo gje tjeter per qellime biznesi dhe personale tuajat pa miratimin e albsolution.al. Kerkesa per perdorimin e karakteristikave te lartpermendura duhet derguar me email ne info@ albsolution.al

Tranferimi i te Drejtave dhe Detyrimeve

Kontrata mes nesh dhe jush do te mbetet mes nesh dhe jush.
Ju nuk mund te transferoni, autorizoni apo delegoni kontraten tek nje pale tjeter pa marre pelqimin tone me shkrim.
Ne mund te transferojme, autorizojme apo delegojme kontraten tek nje pale tjeter. Per t’iu hequr dyshimet transferime apo autorizime te tilla nuk do te ndikojne ne te drejtat tuaja apo t’iu anulojne, reduktojne apo limitojne garancite qe mund te perfshijne artikujt qe keni blere.

Ngjarjet jashte kontrollit tone

Ne nuk do te mbajme pergjegjesi per asnje vonese te ndikuar nga forcat madhore. Sic eshte permendur me larte por dhe tani Forcat Madhore perfshijne cdo ngjarje qe pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila eshte jashte kapacitetit te kontrollit nga ana jone. Te tilla Forca Madhore perfshijne:
a. Greva te ndryshme
b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, lufte apo kercenime per lufte ne nje rajon te caktuar
c. Zjarri, shperthime, stuhi, permbytje, termet, epidemi apo katastrofa te tjera natyrore.
d. Pamundesia e perdorimit te rrugeve tokesore.
e. Pamundesia e perdorimit te rrjetit te telekomunikacionit.
f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nenligjore qe mund te qeverisin nje rajon te caktuar apo qe mund te ndryshojne ne te ardhmen e qe limitojne aftesine tone per t’iu derguar artikullin e porositur.
g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundesi nga ana e tyre per te permbushur porosine.

Marreveshja mes nesh

Keto terma dhe kushte perfaqesojne marreveshjen mes nesh lidhur me cdo kontrate qe do te kemi se bashku. Kjo kontrate ka fuqi mbivendosese ndaj cdo lloj komunikimi me goje apo me shkrim qe mund te kemi patur me pare.

E drejta jone per te ndryshuar keto Terma dhe Kushte

Ne kemi te drejte te rishikojme dhe zevendesojme keto Terma dhe Kushte kohe pas kohe. Ju do te perfshiheni ne Termat dhe Kushtet ne fuqi ne momentin qe keni kryer porosine.

Ligji dhe Juridiksioni

Termat dhe Kushtet rregullohen dhe interpretohen ne perputhje me legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
Mosmarreveshjet mes albsolution.al dhe Klientit ne lidhje me zbatimin e ketyre Termave dhe Kushteve do te zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Sugjerime

Ne mirepresim komentet dhe sugjerimet tuaja. Ju lutem na dergoni keto sugjerime dhe komente ne adresen [email protected]

Ju faleminderit!